PROVOZNÍ a BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

Platnost Provozně-bezpečnostního řádu Sdružení AMBRA, z.s.:

Provozně-bezpečnostní řád Sdružení AMBRA je závazný pro všechny zaměstnance sdružení včetně pomocníků a asistentů, klientů Sdružení AMBRA, z.s. a návštěvníků areálu v Černé č.p.47, PSČ 59442.

Pověřený pracovník Sdružení AMBRA provede ústně poučení všech členů terapeutického týmu a dalších osob, které se aktivně zúčastňují hiporehabilitace ve smyslu toho, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat a ošetřovat pomůcky nebo jiné vybavení, seznámí je se zásadami welfare.
O poučení provede písemný zápis, toto poučení bude doloženo vlastnoručním podpisem poučeného.

Osobě, která provozní řád poruší, je možné zamezit přístup do areálu.

Všeobecná pravidla
1. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem sedativ, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.
2. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny všeobecně ustanovené s důrazem na bezpečný provoz hiporehabilitace a s ohledem na pohyb osob se specifickými potřebami v areálu tak, aby se všechny aktivity odvíjely ve vstřícném a ohleduplném duchu.
3. Všichni návštěvníci pohybující se v areálu jsou povinni chovat se tak, aby neplašili koně, neubližovali jim ani sobě nebo svému okolí. Způsobí-li někdo prokazatelně škodu na majetku nebo zvířatech, nese za ni plnou zodpovědnost včetně náhrady škody.
4. Osoby pracující s koňmi musí dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k bezpečnosti práce při práci s koňmi.
5. Není povoleno vstupovat ke koním do boxu nebo do výběhu bez vědomí odpovědné osoby.
6. Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně - neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky.
7. V prostoru stájí a skladovacích ploch platí zákaz kouření a manipulace s ohněm ohně, kouření a manipulace s ohněm v ostatních prostorách je na plné odpovědnosti pověřených pracovníků.
8. Každý zaměstnanec včetně pomocníků, student na praxi, klient a jeho doprovod je povinen nosit vhodné oblečení a pevné obutí.
9. Každý zaměstnanec včetně pomocníků, student na praxi, klient a jeho doprovod musí mít platné očkování proti tetanu.
10. Každý zaměstnanec včetně pomocníků, student na praxi, klient a jeho doprovod neprodleně musí oznámit závady nebo skutečnosti, které by mohly ohrozit provoz hiporehabilitace vedoucímu terapie. Závažné technické závady je povinen hlásit předsedovi nebo jinému členu výboru Sdružení AMBRA.
11. Každý zaměstnanec včetně pomocníků nebo student na praxi je povinen poskytnout v případě nutnosti zdravotní první pomoc a zavolat lékaře.
12. Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru - přístup k prostorám vyhrazeným pro aktivity Sdružení AMBRA je možný pouze ze směru od Blízkova a parkuje se u louky proti "Domečku" u kolbiště, případně dle dohody co nejblíže k nástupní rampě. Dvůr statku a hlavní vjezd je privátní část majitelů statku.
13. Přemisťování inventáře (lavičky, překážky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem odpovědných pracovníků Sdružení AMBRA.
14. Vodění psů do areálu je povoleno, ale pes musí být na vodítku. V případě, že se po areálu pohybuje klient s vodicím nebo asistenčním psem, jsou ostatní majitelé psů povinni své psy bezpečně zajistit.
15. Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny vedoucí areálu či pověřené (oprávněné)osoby. Ke koním je možno přistupovat jen se svolením výše uvedených osob

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém - 112
Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Policie ČR - 158

Provozně-bezpečnostní pravidla při provádění hipoterapie a AVK

1. Povinnosti klientů a jejich doprovodu:
Klient je povinen ohlásit svůj příchod do stáje odpovědnému pracovníkovi. Od příchodu do areálu je povinen respektovat pokyny zaměstnanců areálu i pracovníků Sdružení AMBRA.

Všichni účastníci hiporehabilitace jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, ve stáji se chovat klidně, bez svolení odpovědného pracovníka nesmí krmit koně.

Mít platné očkování proti tetanu je povinné pro všechny účastníky hiporehabilitace.

Klient i jeho doprovod je povinen nosit vhodné oblečení a obutí. Klient musí mít pro jízdu na koni dlouhé nesmekavé, přiléhavé kalhoty, boty s hladkou nedělenou podrážkou, triko nebo mikinu nejlépe z přírodních materiálů a s dlouhými rukávy (a to i v létě), dle počasí přiléhavou jezdeckou vestu nebo bundu a na hlavě tříbodovou ochrannou helmu.

2. Základní pravidla při kontaktu s koněm
Není povoleno vstupovat ke koním do boxu nebo do výběhu bez vědomí odpovědné osoby.

Při kontaktu s koněm se chováme klidně a obezřetně, pozorně sledujeme reakce koně a řídíme se aktuální situací, nestavíme se proti předku ani za záď koně, ideálně se stavíme na úrovni plece koně.

Při kontaktování nejprve koně hlasitě oslovíme, pak teprve ke koni přistoupíme. Od koně odcházíme po předchozím slovním upozornění. Pokud jsme uvnitř boxu s koněm, pak během manipulace s koněm koně vždy uvážeme a dveře boxu necháváme otevřené. Při kontaktu klientů s koněm v boxu je přítomen vždy pověřený pracovník.

Při krmení koně z ruky stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme, jsou natažené, při projevech nervozity koně ustoupíme stranou. Koně můžeme krmit jen v doprovodu pověřené osoby.

3. Základní pravidla při vodění koně
Koně nevodíme bez vodítka, vodítko ani otěže nesmí být namotané na ruce nebo okolo pasu.

Pokud máme koně na vodítku, držíme jednou rukou vodítko zhruba 20 cm od karabiny, konec vodítka držíme v ruce druhé. Stejné to je i s vedením na lonži, jednou rukou držíme koně u hlavy, druhou smotanou lonž.

Při vedení koně jdeme zhruba na úrovni plece. Kůň by neměl pospíchat a předbíhat nás.
Pokud se zastavíme, měl by se zastavit také. Rozestup mezi dvěma koňmi při vedení je minimálně 2-3 metry, při vedení koně do úzkého prostoru (stáj, jízdárna apod.) jde vodič před koněm.

4. Uvazování
K uvazování se používá vodítko, koně se uvazují za ohlávku na tzv. bezpečnostní uzel. Nikdy se kůň neuvazuje za kroužek udidla.

5. Základní pravidla při čištění koně
Na čištění koně v boxu musí být při čištění kůň vždy uvázán nebo držen na vodítku, venku je při čištění držen na vodítku nebo uvázán na uvazišti.

Při čištění koně začínáme od hlavy koně a postupujeme k zádi.

Podle stupně znečištění koně volíme nejdříve hřbílko (železné, gumové). Pokud stojíme na levé straně máme hřebílko v levé ruce, pokud jsme vpravo, držíme hřebílko v ruce pravé. Krouživými pohyby postupujeme od krku přes hřbet na záď. Nezapomeneme na břicho, plece, nohy. Hřbílko pravidelně vyklepáváme. Zvláště opatrní jsme v oblasti slabin. Někteří koně jsou v těchto místech citliví, a proto je nejdříve upozorníme lehkým pohlazením v okolí slabin. Nezapomeneme i na místa pod hřívou, kterou přehodíme na druhou stranu, aby se nepletla.

Pokud je kůň zbaven hrubých nečistot, pokračujeme v čištění pomocí kartáče s dlouhým chlupem. Pokud jsme na pravé straně koně, držíme kartáč v pravé ruce a hřbílko v ruce levé. Na druhé straně je tomu opačně. Kartáčem hladíme srst po směru růstu chlupů. V místě chlupových vírů kopírujeme růst chlupů (ve slabině, na krku...).
Čištění dokončíme kartáčem s krátkým chlupem. Vhodné je i použití beránku nebo prachovky, který dodá srsti lesk

Z hřívy a ocasu odstraníme zamotanou slámu, seno, bodláky, uschlé bláto. Žíně pročešeme kartáčem nebo hřebínkem, pro běžný provoz můžeme žíně pročesat pouze prsty. Nadměrné česání může žíně lámat a trhat.

Na závěr vyčistíme měkkým kartáčem nebo hadrem hlavu, houbou omyjeme oblast okolo očí, a hrubším kartáčem upravíme kštici koně.

Při čištění kopyt může pomocník/terapeut pomoci zvednout končetinu koně, pro čištění kopyt používáme háček na kopyta. Nejprve vyčistíme střelku, tahy vedeme od předu dozadu. Poté vyčistíme patky, tahy vedeme směrem k sobě.

6. Zásady bezpečnosti při nasedání, sesedání
Při nasedání na koně z rampy vystoupí terapeut nebo asistent s klientem na rampu, kůň je přiveden k rampě v požadovaném směru a těsně přistoupí k rampě.

Při nasedání těžce fyzicky nebo mentálně postižených klientů stojí na druhé straně koně pomocník, který asistuje při nasedání a případně klienta přidržuje.

Na pokyn vedoucího terapie může klient nasednout na koně. V případě, že klient potřebuje pomoc, může být na koně vysazen do požadované polohy nebo i položen.

Na pokyn vedoucího terapie vodič koně odstoupí s koněm od rampy, počká na pomocníky jistící klienta a pak pomalu rovně kůň vykročí.

Bezpečnost a dopomoc klientovi při sesedání - terapeut rozhodne o sesedání na zem nebo na rampu. Při sesedání je kůň držen u hlavy vodičem. Při sesedání na zem stojí terapeut/asistent na straně, na kterou bude klient sesedat, pomocník na druhé straně pomůže přehodit nohu přes hřbet koně a klient se sesune podél koně na zem. Toto pravidlo platí pro sesedání na rampu. Z koně nikdy klient neseskakuje.


Sdružení AMBRA, z.s.
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!